Nota legal

L'ús d'aquest lloc web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels usuaris dels termes i condicions aquí detallats. L'empresa propietària d'aquest lloc es reserva el dret a modificar aquest document quan ho consideri oportú i sense previ avís.

Propietat de la pàgina web

Aquest lloc web és propietat i està mantingut per Sants XXI, l'Orfeó, amb adreça provisional al C/ Badalona, 18, baixos, 08014 Barcelona, inscrita en el Registre Civil de Barcelona. Tot el contingut aquí inclòs (imatges, textos, il.lustracions, aplicacions informàtiques, etc.) està protegit per les lleis de la Propietat Intel·lectual.

Ús del Contingut

Tret que Sants XXI, l'Orfeó no ho autoritzi expressament, no es pot reproduir, transmetre o explotar el contingut d'aquesta web de cap forma. En cas que se'n faci un ús indegut, s'haurà d'indemnitzar Sants XXI, l'Orfeó contra qualsevol pèrdua, despesa, cost, dany o perjudici que resulti de l'incompliment de les presents condicions o de l'ús del contingut d'aquesta web sense l'autorització prèvia.

Propietat de la marca

Sants XXI, l'Orfeó i el seu logotip, és una marca registrada. Vostè no pot utilitzar-la sense l'autorització prèvia per escrit del titular.

Avisos

En la mesura que ho permet la legislació, Sants XXI, l'Orfeó no efectua manifestacions ni oferix garanties de cap classe, explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web o a la informació continguda. Sants XXI, l'Orfeó no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest lloc, de la interrupció del servei o de la seva continuïtat. Igualment, tot i que es vetlla per la precisió del contingut, pot haver-hi errors i inexactituds, de manera que no podem garantir l'absoluta veracitat ni fiabilitat de les dades.

Així mateix, Sants XXI, l'Orfeó no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per la utilització, per part de l'usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura.

Els possibles enllaços que condueixin a altres llocs web no estan sota el control de Sants XXI, l'Orfeó, pertant no se'n fa responsable del contingut ni dels danys que puguin patir-se en relació amb el seu ús.

Legislació i jurisdicció aplicable

Aquest document ha de ser interpretat i està regit per la Legislació Espanyola, i qualsevol disputa que se'n derivi haurà de dirimir-se davant dels tribunals de Barcelona, Espanya.